Τι είναι ο εκτελωνιστής?

Ο εκτελωνιστής είναι το πρόσωπο που αναλαμβάνει  την εκτέλεση όλων των εκτελωνιστικών εργασιών. Λειτουργέι ως αντιπρόσωπος της εταιρίας ή του ιδιώτη του εμπορεύματος. Το πρόσωπο αυτό είναι απαραίτητο να έχει πτυχίο εκτελωνιστού και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Ο εκτελωνιστής μπορεί να εκτελέσει τις εκτελωνιστικές εργασίες, ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση για λογαριασμό τρίτου προσώπου.

 

Μπορεί να εκτελέσει τις εκτελωνιστικές διαδικασίες ένα μη εγκεκριμένο άτομο?

Την εκτέλεση των εκτελωνιστικών εργασιων μπορεί να την αναλάβουν αποκλειστικά: 

  • Κύριος του εμπορεύματος για φυσικά πρόσωπα.
  • Νόμιμος εκπρόσωπος για νομικά πρόσωπα παριστάμενος αυτοπροσώπως ενώπιον των τελωνειακών αρχών.
  • Αντιπρόσωπος του ο οποίος θα είναι εξουσιοδοτημένος εκτελωνιστής.

Οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δεν επιτρεπεται να εκτελέσει εκτελωνιστικές εργασίες αφού δεν γίνεται δεκτό από τις τελωνειακές αρχές.

 

Τί είναι εκτελωνιστικές εργασίες?

Εκτελωνιστικές εργασίες είναι οι απαιτούμενες πάσης φύσεως διαδικασίες ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών,για τη διακίνηση των αλλοδαπών και εγχωρίων εμπορευμάτων. Στις εκτελωνιστικές εργασίες συμπεριλαμβάνονται και οι διαδικασίες για τη διακίνηση των υποκειμένων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.)και τέλους ταξινόμησης των κοινοτικών εμπορευμάτων, ως επίσης και οι διαδικασίες για την καταβολή του Ε.Φ.Κ. και του τέλους ταξινόμησης.​

 

Υπάρχουν κάποιες εκτελωνιστικές εργασίες που μπορεί να ανατεθεί η εκτέλεσή τους σε υπάλληλο του δικαιούχου του εμπορεύματος?


Ναι, μόνο όταν πρόκειται για μεταφορά και εξαγωγή εγχωρίων προϊόντων, ως επίσης και για εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών, τις εκτελωνιστικές εργασίες επιτρέπεται να τις εκτελεί και εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του δικαιούχου, εφόσον αυτός είναι ικανός για κάθε δικαιοπραξία και κατέχει απολυτήριο λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου ή ισότιμης σχολής, με άδεια της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 18 του Ν.718/77, η οποία χορηγεί το Ειδικό Δελτίο Εξουσιοδοτήσεως , πενταετούς ισχύος.
Η ανωτέρω δυνατότητα δεν παρέχεται όταν πρόκειται για εξαγωγή επιδοτουμένων ή υποκειμένων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης ή σε τέλος ταξινόμησης προϊόντων ή για αποστολή των ειδών αυτών σε άλλο κράτος μέλος.

 

Μπορείτε να βρείτε μερικούς πολύ χρήσιμους συνδέσμους εκτελωνισμού εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για εκτελωνισμό.