Αριθμός EORI ( Economic Operator Registration and Identification)

Ο αριθμός EORI είναι ένας μοναδικός αριθμός που χορηγείται από αρμόδιες τελωνειακές αρχές Κρατών Μελών σε οικονομικούς φορείς. Οι φορείς αυτοί στα πλαίσια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους  εμπλέκονται σε συναλλαγές που διέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία. Ο συγκεκριμένος αριθμός χρησιμοποιείται από εναν φορέα σε όλες τις συναλλαγές του με τα τελωνεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λειτουργεί ως μοναδικός αριθμός αναγνώρισης.

 

Χρήση αριθμού EORI

Η χρήση του αριθμού EORI διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας της ΕΕ. Τα μέτρα αυτά  έχουν ληφθεί για την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα έχουν θεσμοθετηθεί με τον Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) 648/2005 και τις Διατάξεις Εφαρμογής του (Κανονισμός (ΕΚ) 1875/2006). Όλοι οι οικονομικοί φορείς είναι δυνατόν να αναγνωρισθούν άμεσα από τον αριθμό EORI που τους έχει χορηγηθεί προς χρήση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι οι ίδιοι οι έμποροι ζητούν ένα κοινό σύστημα αρίθμησης το οποίο είναι μοναδικό για κάθε άτομο και ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση από τότε που θεσπίστηκαν υποχρεωτικοί κωδικοί αναγνώρισης για τους εμπόρους με τον κανονισμό 2286/20032.  Το EORI2 της Επιτροπής στοχεύει στην ενημέρωση του υπάρχοντος συστήματος με πρόσθετα στοιχεία που απαιτούνται από τον ενωσιακό νόμο περί τελωνειακού κώδικα σχετικά με το εάν ο έμπορος είναι εγκατεστημένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε τρίτη χώρα.

Επικύρωση αριθμού ΕΟΡΙ ακολουθήστε τον σύνδεσμο στην σελιδα.

Πότε χρησιμοποιείται ο αριθμός EORI

O αριθμός EORI  χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, κατά την υποβολή στις τελωνειακές αρχές, στοιχείων πριν από την άφιξη και πριν από την αναχώρηση των εμπορευμάτων που εισέρχονται ή εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Επίσης χρησιμοποιείται κατά την διαδικασία εισαγωγής και θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, εξαγωγής και διαμετακόμισης. Επιπρόσθετα,  χρησιμοποιείται κατά την ανταλλαγή πληροφοριών από τις τελωνειακές αρχές όσον αφορά στην διακίνηση των εμπορευμάτων.

 

Περισσότερα για τον αριθμό ΕΟΡΙ.